یازدهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان

•چاپ•

شرکت در یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

4 الی 7 مردادماه 1390 - نمایشگاه بین المللی تهران
سالن مبنا (خلیج فارس) 44/2 - غرفه 118/1