اعطای نمایندگی

•چاپ•

شرکت سهند اقدام به اعطای نمایندگی و عاملیت فروش نموده است. در این طرح جدید برای نمایندگی های و عاملان فروش شرایط متفاوتی قائل می شویم.